• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
07-08 july 2018

018-danh-muc-thi.jpg

 

Ngày 1:

Danh mục 1: Ornamental, Maori, Mandala, Geometric, Dotwork.

Danh mục 2: Nhỏ đen xám.

Danh mục 3: Chân, tay, tay ra ngực mầu.

Danh mục 4: Lớn đen xám.

Danh mục 5: Tả thực mầu.

Danh mục 6: Phong cách Việt.

Danh mục 7: Thi trong ngày 1

 

 

 

 

Ngày 2:

Danh mục 1: Nhỏ mầu.

Danh mục 2: Chân, tay, tay ra ngực đen xám.

Danh mục 3: Tả thực đen xám.

Danh mục 4: Phong cách Á mầu.

Danh mục 5: Phong cách Á đen xám.

Danh mục 6: Lớn mầu.

Danh mục 7: Thi trong ngày 2.

Danh mục 8: Best of show.